[FFmpeg-cvslog] lavc/mpeg2_metadata_bsf: support dump options.

Jun Zhao git at videolan.org
Sun Mar 18 22:34:27 EET 2018


ffmpeg | branch: master | Jun Zhao <mypopydev at gmail.com> | Wed Mar 14 13:42:37 2018 +0800| [dd21f02a044703e1473e56fbb61f849b0c8b993a] | committer: Mark Thompson

lavc/mpeg2_metadata_bsf: support dump options.

Signed-off-by: Jun Zhao <mypopydev at gmail.com>
Signed-off-by: Mark Thompson <sw at jkqxz.net>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=dd21f02a044703e1473e56fbb61f849b0c8b993a
---

 libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c | 13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c b/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c
index 3bb6c1d549..6d5f581ab1 100644
--- a/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c
+++ b/libavcodec/mpeg2_metadata_bsf.c
@@ -266,27 +266,28 @@ static void mpeg2_metadata_close(AVBSFContext *bsf)
 }
 
 #define OFFSET(x) offsetof(MPEG2MetadataContext, x)
+#define FLAGS (AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM|AV_OPT_FLAG_BSF_PARAM)
 static const AVOption mpeg2_metadata_options[] = {
   { "display_aspect_ratio", "Set display aspect ratio (table 6-3)",
     OFFSET(display_aspect_ratio), AV_OPT_TYPE_RATIONAL,
-    { .dbl = 0.0 }, 0, 65535 },
+    { .dbl = 0.0 }, 0, 65535, FLAGS },
 
   { "frame_rate", "Set frame rate",
     OFFSET(frame_rate), AV_OPT_TYPE_RATIONAL,
-    { .dbl = 0.0 }, 0, UINT_MAX },
+    { .dbl = 0.0 }, 0, UINT_MAX, FLAGS },
 
   { "video_format", "Set video format (table 6-6)",
     OFFSET(video_format), AV_OPT_TYPE_INT,
-    { .i64 = -1 }, -1, 7 },
+    { .i64 = -1 }, -1, 7, FLAGS },
   { "colour_primaries", "Set colour primaries (table 6-7)",
     OFFSET(colour_primaries), AV_OPT_TYPE_INT,
-    { .i64 = -1 }, -1, 255 },
+    { .i64 = -1 }, -1, 255, FLAGS },
   { "transfer_characteristics", "Set transfer characteristics (table 6-8)",
     OFFSET(transfer_characteristics), AV_OPT_TYPE_INT,
-    { .i64 = -1 }, -1, 255 },
+    { .i64 = -1 }, -1, 255, FLAGS },
   { "matrix_coefficients", "Set matrix coefficients (table 6-9)",
     OFFSET(matrix_coefficients), AV_OPT_TYPE_INT,
-    { .i64 = -1 }, -1, 255 },
+    { .i64 = -1 }, -1, 255, FLAGS },
 
   { NULL }
 };More information about the ffmpeg-cvslog mailing list