[FFmpeg-cvslog] lavc/qsv: add memory type message

Zhong Li git at videolan.org
Thu Sep 26 08:49:00 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Zhong Li <zhong.li at intel.com> | Fri Sep 20 04:45:27 2019 +0800| [525de9567903e32b6ee2dc594bd55c26581029dd] | committer: Zhong Li

lavc/qsv: add memory type message

Signed-off-by: Zhong Li <zhong.li at intel.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=525de9567903e32b6ee2dc594bd55c26581029dd
---

 libavcodec/qsv.c     | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
 libavcodec/qsv_internal.h | 3 +++
 libavcodec/qsvdec.c    | 2 ++
 3 files changed, 34 insertions(+)

diff --git a/libavcodec/qsv.c b/libavcodec/qsv.c
index c4aef70b1e..994c9ebcb0 100644
--- a/libavcodec/qsv.c
+++ b/libavcodec/qsv.c
@@ -137,6 +137,35 @@ int ff_qsv_level_to_mfx(enum AVCodecID codec_id, int level)
   }
 }
 
+static const struct {
+  int mfx_iopattern;
+  const char *desc;
+} qsv_iopatterns[] = {
+  {MFX_IOPATTERN_IN_VIDEO_MEMORY,   "input is video memory surface"     },
+  {MFX_IOPATTERN_IN_SYSTEM_MEMORY,  "input is system memory surface"    },
+  {MFX_IOPATTERN_IN_OPAQUE_MEMORY,  "input is opaque memory surface"    },
+  {MFX_IOPATTERN_OUT_VIDEO_MEMORY,  "output is video memory surface"    },
+  {MFX_IOPATTERN_OUT_SYSTEM_MEMORY,  "output is system memory surface"    },
+  {MFX_IOPATTERN_OUT_OPAQUE_MEMORY,  "output is opaque memory surface"    },
+};
+
+int ff_qsv_print_iopattern(void *log_ctx, int mfx_iopattern,
+              const char *extra_string)
+{
+  const char *desc = NULL;
+
+  for (int i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(qsv_iopatterns); i++) {
+    if (qsv_iopatterns[i].mfx_iopattern == mfx_iopattern) {
+      desc = qsv_iopatterns[i].desc;
+    }
+  }
+  if (!desc)
+    desc = "unknown iopattern";
+
+  av_log(log_ctx, AV_LOG_VERBOSE, "%s: %s\n", extra_string, desc);
+  return 0;
+}
+
 static const struct {
   mfxStatus  mfxerr;
   int     averr;
diff --git a/libavcodec/qsv_internal.h b/libavcodec/qsv_internal.h
index 62885134b1..8b44a9b6f4 100644
--- a/libavcodec/qsv_internal.h
+++ b/libavcodec/qsv_internal.h
@@ -101,6 +101,9 @@ typedef struct QSVFramesContext {
   int nb_mids;
 } QSVFramesContext;
 
+int ff_qsv_print_iopattern(void *log_ctx, int mfx_iopattern,
+              const char *extra_string);
+
 /**
 * Convert a libmfx error code into an ffmpeg error code.
 */
diff --git a/libavcodec/qsvdec.c b/libavcodec/qsvdec.c
index 2fce478d63..9299596e33 100644
--- a/libavcodec/qsvdec.c
+++ b/libavcodec/qsvdec.c
@@ -193,6 +193,8 @@ static int qsv_decode_preinit(AVCodecContext *avctx, QSVContext *q, enum AVPixel
     iopattern = MFX_IOPATTERN_OUT_SYSTEM_MEMORY;
   q->iopattern = iopattern;
 
+  ff_qsv_print_iopattern(avctx, q->iopattern, "Decoder");
+
   ret = qsv_init_session(avctx, q, session, avctx->hw_frames_ctx, avctx->hw_device_ctx);
   if (ret < 0) {
     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error initializing an MFX session\n");More information about the ffmpeg-cvslog mailing list