[FFmpeg-cvslog] avformat/libsrt: fix timeout unit confusion between milisec and microsec

Marton Balint git at videolan.org
Mon Feb 24 01:14:45 EET 2020


ffmpeg | branch: master | Marton Balint <cus at passwd.hu> | Thu Feb 13 23:24:57 2020 +0100| [b96bc946f219fbd28cffc1efea78fd42f34148ec] | committer: Marton Balint

avformat/libsrt: fix timeout unit confusion between milisec and microsec

Signed-off-by: Marton Balint <cus at passwd.hu>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=b96bc946f219fbd28cffc1efea78fd42f34148ec
---

 libavformat/libsrt.c | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/libavformat/libsrt.c b/libavformat/libsrt.c
index d7faa603f5..1d748f0e81 100644
--- a/libavformat/libsrt.c
+++ b/libavformat/libsrt.c
@@ -210,7 +210,7 @@ static int libsrt_network_wait_fd_timeout(URLContext *h, int eid, int fd, int wr
   }
 }
 
-static int libsrt_listen(int eid, int fd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, URLContext *h, int timeout)
+static int libsrt_listen(int eid, int fd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, URLContext *h, int64_t timeout)
 {
   int ret;
   int reuse = 1;
@@ -243,7 +243,7 @@ static int libsrt_listen(int eid, int fd, const struct sockaddr *addr, socklen_t
   return ret;
 }
 
-static int libsrt_listen_connect(int eid, int fd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, int timeout, URLContext *h, int will_try_next)
+static int libsrt_listen_connect(int eid, int fd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, int64_t timeout, URLContext *h, int will_try_next)
 {
   int ret;
 
@@ -447,7 +447,7 @@ static int libsrt_setup(URLContext *h, const char *uri, int flags)
   }
   if (s->mode == SRT_MODE_LISTENER) {
     // multi-client
-    if ((ret = libsrt_listen(s->eid, fd, cur_ai->ai_addr, cur_ai->ai_addrlen, h, open_timeout / 1000)) < 0)
+    if ((ret = libsrt_listen(s->eid, fd, cur_ai->ai_addr, cur_ai->ai_addrlen, h, open_timeout)) < 0)
       goto fail1;
     fd = ret;
   } else {
@@ -458,7 +458,7 @@ static int libsrt_setup(URLContext *h, const char *uri, int flags)
     }
 
     if ((ret = libsrt_listen_connect(s->eid, fd, cur_ai->ai_addr, cur_ai->ai_addrlen,
-                     open_timeout / 1000, h, !!cur_ai->ai_next)) < 0) {
+                     open_timeout, h, !!cur_ai->ai_next)) < 0) {
       if (ret == AVERROR_EXIT)
         goto fail1;
       elseMore information about the ffmpeg-cvslog mailing list