[FFmpeg-devel] [PATCH] mpegtsenc: use more meaningful error codes

Stefano Sabatini stefasab at gmail.com
Fri Jan 13 00:48:35 CET 2012


---
 libavformat/mpegtsenc.c |  16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavformat/mpegtsenc.c b/libavformat/mpegtsenc.c
index e4caa7c..4a1a4bb 100644
--- a/libavformat/mpegtsenc.c
+++ b/libavformat/mpegtsenc.c
@@ -179,7 +179,7 @@ static int mpegts_write_section1(MpegTSSection *s, int tid, int id,
   tot_len = 3 + 5 + len + 4;
   /* check if not too big */
   if (tot_len > 1024)
-    return -1;
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
 
   q = section;
   *q++ = tid;
@@ -651,7 +651,7 @@ static int mpegts_write_header(AVFormatContext *s)
     }
     av_freep(&st->priv_data);
   }
-  return -1;
+  return AVERROR(EINVAL);
 }
 
 /* send SDT, PAT and PMT tables regulary */
@@ -986,7 +986,7 @@ static int mpegts_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 
   if (ts_st->first_pts_check && pts == AV_NOPTS_VALUE) {
     av_log(s, AV_LOG_ERROR, "first pts value must set\n");
-    return -1;
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
   }
   ts_st->first_pts_check = 0;
 
@@ -997,7 +997,7 @@ static int mpegts_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     if (pkt->size < 5 || AV_RB32(pkt->data) != 0x0000001) {
       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "H.264 bitstream malformed, "
          "no startcode found, use -vbsf h264_mp4toannexb\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
 
     do {
@@ -1009,7 +1009,7 @@ static int mpegts_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     if ((state & 0x1f) != 9) { // AUD NAL
       data = av_malloc(pkt->size+6);
       if (!data)
-        return -1;
+        return AVERROR(ENOMEM);
       memcpy(data+6, pkt->data, pkt->size);
       AV_WB32(data, 0x00000001);
       data[4] = 0x09;
@@ -1019,18 +1019,18 @@ static int mpegts_write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
     }
   } else if (st->codec->codec_id == CODEC_ID_AAC) {
     if (pkt->size < 2)
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     if ((AV_RB16(pkt->data) & 0xfff0) != 0xfff0) {
       ADTSContext *adts = ts_st->adts;
       int new_size, err;
       if (!adts) {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "aac bitstream not in adts format "
            "and extradata missing\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       new_size = ADTS_HEADER_SIZE+adts->pce_size+pkt->size;
       if ((unsigned)new_size >= INT_MAX)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       data = av_malloc(new_size);
       if (!data)
         return AVERROR(ENOMEM);
-- 
1.7.5.4More information about the ffmpeg-devel mailing list