[FFmpeg-devel] [PATCH 2/2 v2] libutvideo: Add Ut Video encoder wrapper

Paul B Mahol onemda at gmail.com
Sun Mar 4 14:40:47 CET 2012


On 3/4/12, Derek Buitenhuis <derek.buitenhuis at gmail.com> wrote:
[...]
> +  /* Encode frame */
> +  pkt->size = utv->codec->EncodeFrame(dst, &keyframe, utv->buffer);
> +
> +  if (!pkt->size) {
> +    av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "EncodeFrame failed!\n");
> +    return AVERROR_INVALIDDATA;
> +  }
> +
> +  avctx->coded_frame->key_frame = keyframe ? 1 : 0;
> +  avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
> +
> +  pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;

Really? Than what is point of 'keyframe'?

[...]


More information about the ffmpeg-devel mailing list