[FFmpeg-devel] [PATCH 2/2] swscale/arm/yuv2rgb: add ff_yuv422p_to_{argb, rgba, abgr, bgra}_neon_{16, 32}

Matthieu Bouron matthieu.bouron at gmail.com
Mon Jan 4 14:33:47 CET 2016


From: Matthieu Bouron <matthieu.bouron at stupeflix.com>

---
 libswscale/arm/swscale_unscaled.c | 26 ++++++-----
 libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S   | 93 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 2 files changed, 101 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/libswscale/arm/swscale_unscaled.c b/libswscale/arm/swscale_unscaled.c
index 1b50acd..ac1e4a9 100644
--- a/libswscale/arm/swscale_unscaled.c
+++ b/libswscale/arm/swscale_unscaled.c
@@ -69,8 +69,8 @@ static int rgbx_to_nv12_neon_16_wrapper(SwsContext *context, const uint8_t *src[
     c->yuv2rgb_v2g_coeff / ((precision) == 16 ? 1 << 7 : 1),              \
     c->yuv2rgb_u2b_coeff / ((precision) == 16 ? 1 << 7 : 1),              \
 
-#define DECLARE_FF_YUV420P_TO_RGBX_FUNCS(ofmt, precision)                  \
-int ff_yuv420p_to_##ofmt##_neon_##precision(int w, int h,                  \
+#define DECLARE_FF_YUVX_TO_RGBX_FUNCS(ifmt, ofmt, precision)                \
+int ff_##ifmt##_to_##ofmt##_neon_##precision(int w, int h,                 \
                 uint8_t *dst, int linesize,                \
                 const uint8_t *srcY, int linesizeY,            \
                 const uint8_t *srcU, int linesizeU,            \
@@ -79,12 +79,12 @@ int ff_yuv420p_to_##ofmt##_neon_##precision(int w, int h,
                 int y_offset,                       \
                 int y_coeff);                       \
                                               \
-static int yuv420p_to_##ofmt##_neon_wrapper_##precision(SwsContext *c, const uint8_t *src[],\
+static int ifmt##_to_##ofmt##_neon_wrapper_##precision(SwsContext *c, const uint8_t *src[], \
                      int srcStride[], int srcSliceY, int srcSliceH,  \
                      uint8_t *dst[], int dstStride[]) {        \
   const int16_t yuv2rgb_table[] = { YUV_TO_RGB_TABLE(precision) };            \
                                               \
-  ff_yuv420p_to_##ofmt##_neon_##precision(c->srcW, srcSliceH,               \
+  ff_##ifmt##_to_##ofmt##_neon_##precision(c->srcW, srcSliceH,              \
                 dst[0] + srcSliceY * dstStride[0], dstStride[0],      \
                 src[0], srcStride[0],                   \
                 src[1], srcStride[1],                   \
@@ -96,16 +96,17 @@ static int yuv420p_to_##ofmt##_neon_wrapper_##precision(SwsContext *c, const uin
   return 0;                                        \
 }                                              \
 
-#define DECLARE_FF_YUV420P_TO_ALL_RGBX_FUNCS(precision)                   \
-DECLARE_FF_YUV420P_TO_RGBX_FUNCS(argb, precision)                      \
-DECLARE_FF_YUV420P_TO_RGBX_FUNCS(rgba, precision)                      \
-DECLARE_FF_YUV420P_TO_RGBX_FUNCS(abgr, precision)                      \
-DECLARE_FF_YUV420P_TO_RGBX_FUNCS(bgra, precision)                      \
+#define DECLARE_FF_YUVX_TO_ALL_RGBX_FUNCS(yuvx, precision)                 \
+DECLARE_FF_YUVX_TO_RGBX_FUNCS(yuvx, argb, precision)                    \
+DECLARE_FF_YUVX_TO_RGBX_FUNCS(yuvx, rgba, precision)                    \
+DECLARE_FF_YUVX_TO_RGBX_FUNCS(yuvx, abgr, precision)                    \
+DECLARE_FF_YUVX_TO_RGBX_FUNCS(yuvx, bgra, precision)                    \
 
-#define DECLARE_FF_YUV420P_TO_ALL_RGBX_ALL_PRECISION_FUNCS                 \
-DECLARE_FF_YUV420P_TO_ALL_RGBX_FUNCS(16)                          \
+#define DECLARE_FF_YUVX_TO_ALL_RGBX_ALL_PRECISION_FUNCS(yuvx)                \
+DECLARE_FF_YUVX_TO_ALL_RGBX_FUNCS(yuvx, 16)                         \
 
-DECLARE_FF_YUV420P_TO_ALL_RGBX_ALL_PRECISION_FUNCS
+DECLARE_FF_YUVX_TO_ALL_RGBX_ALL_PRECISION_FUNCS(yuv420p)
+DECLARE_FF_YUVX_TO_ALL_RGBX_ALL_PRECISION_FUNCS(yuv422p)
 
 #define DECLARE_FF_NVX_TO_RGBX_FUNCS(ifmt, ofmt, precision)                 \
 int ff_##ifmt##_to_##ofmt##_neon_##precision(int w, int h,                 \
@@ -178,6 +179,7 @@ static void get_unscaled_swscale_neon(SwsContext *c) {
   SET_FF_NVX_TO_ALL_RGBX_FUNC(nv12, NV12, accurate_rnd);
   SET_FF_NVX_TO_ALL_RGBX_FUNC(nv21, NV21, accurate_rnd);
   SET_FF_NVX_TO_ALL_RGBX_FUNC(yuv420p, YUV420P, accurate_rnd);
+  SET_FF_NVX_TO_ALL_RGBX_FUNC(yuv422p, YUV422P, accurate_rnd);
 }
 
 void ff_get_unscaled_swscale_arm(SwsContext *c)
diff --git a/libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S b/libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S
index d497dd4..829e1b6 100644
--- a/libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S
+++ b/libswscale/arm/yuv2rgb_neon.S
@@ -159,7 +159,23 @@
   vst4.8       {q6, q7}, [\dst,:128]!
 .endm
 
-.macro process_16px_16 ofmt
+.macro process_1l_16px_16 ofmt
+  compute_premult_16 d28, d29, d30, d31
+  vld1.8       {q7}, [r4]!
+  compute_16px_16   r2, d14, d15, \ofmt
+.endm
+
+.macro process_1l_16px_32 ofmt
+  compute_premult_32 d28, d30
+  vld1.8       {q7}, [r4]!
+  vmov        d28, d15                    @ save right of the line of luma for later use
+  compute_8px_32   r2, d14, \ofmt
+
+  compute_premult_32 d29, d31
+  compute_8px_32   r2, d28, \ofmt
+.endm
+
+.macro process_2l_16px_16 ofmt
   compute_premult_16 d28, d29, d30, d31
 
   vld1.8       {q7}, [r4]!                  @ first line of luma
@@ -169,7 +185,7 @@
   compute_16px_16   r11, d14, d15, \ofmt
 .endm
 
-.macro process_16px_32 ofmt
+.macro process_2l_16px_32 ofmt
   compute_premult_32 d28, d30
 
   vld1.8       {q7}, [r4]!                  @ first line of luma
@@ -228,6 +244,28 @@
   ldr         r10,[sp, #120]                 @ r10 = srcV
 .endm
 
+.macro load_args_yuv422p
+  push        {r4-r12, lr}
+  vpush        {q4-q7}
+  ldr         r4, [sp, #104]                 @ r4 = srcY
+  ldr         r5, [sp, #108]                 @ r5 = linesizeY
+  ldr         r6, [sp, #112]                 @ r6 = srcU
+  ldr         r7, [sp, #116]                 @ r7 = linesizeU
+  ldr         r12,[sp, #124]                 @ r12 = linesizeV
+  ldr         r8, [sp, #128]                 @ r8 = table
+  ldr         r9, [sp, #132]                 @ r9 = y_offset
+  ldr         r10,[sp, #136]                 @ r10 = y_coeff
+  vdup.16       d0, r10                    @ d0 = y_coeff
+  vld1.16       {d1}, [r8]                   @ d1 = *table
+  add         r11, r2, r3                  @ r11 = dst + linesize (dst2)
+  lsl         r8, r0, #2
+  sub         r3, r3, r8                   @ r3 = linesize * 2 - width * 4 (padding)
+  sub         r5, r5, r0                   @ r5 = linesizeY * 2 - width   (paddingY)
+  sub         r7, r7, r0, lsr #1               @ r7 = linesizeU   - width / 2 (paddingU)
+  sub         r12,r12,r0, lsr #1               @ r12 = linesizeV  - width / 2 (paddingV)
+  ldr         r10,[sp, #120]                 @ r10 = srcV
+.endm
+
 .macro declare_func ifmt ofmt precision
 function ff_\ifmt\()_to_\ofmt\()_neon_\precision\(), export=1
 
@@ -243,56 +281,89 @@ function ff_\ifmt\()_to_\ofmt\()_neon_\precision\(), export=1
   load_args_yuv420p
 .endif
 
+
+.ifc \ifmt,yuv422p
+  load_args_yuv422p
+.endif
+
 1:
   mov         r8, r0                     @ r8 = width
 2:
   pld [r6, #64*3]
   pld [r4, #64*3]
-  pld [r12, #64*3]
 
   vmov.i8       d10, #128
 
 .ifc \ifmt,nv12
+  pld [r12, #64*3]
+
   vld2.8       {d2, d3}, [r6]!                @ q1: interleaved chroma line
   vsubl.u8      q14, d2, d10                  @ q14 = U - 128
   vsubl.u8      q15, d3, d10                  @ q15 = V - 128
+
+  process_2l_16px_\precision \ofmt
 .endif
 
 .ifc \ifmt,nv21
+  pld [r12, #64*3]
+
   vld2.8       {d2, d3}, [r6]!                @ q1: interleaved chroma line
   vsubl.u8      q14, d3, d10                  @ q14 = U - 128
   vsubl.u8      q15, d2, d10                  @ q15 = V - 128
+
+  process_2l_16px_\precision \ofmt
 .endif
 
 .ifc \ifmt,yuv420p
   pld [r10, #64*3]
+  pld [r12, #64*3]
 
   vld1.8       d2, [r6]!                   @ d2: chroma red line
   vld1.8       d3, [r10]!                   @ d3: chroma blue line
   vsubl.u8      q14, d2, d10                  @ q14 = U - 128
   vsubl.u8      q15, d3, d10                  @ q15 = V - 128
+
+  process_2l_16px_\precision \ofmt
 .endif
 
+.ifc \ifmt,yuv422p
+  pld [r10, #64*3]
 
-  process_16px_\precision \ofmt
+  vld1.8       d2, [r6]!                   @ d2: chroma red line
+  vld1.8       d3, [r10]!                   @ d3: chroma blue line
+  vsubl.u8      q14, d2, d10                  @ q14 = U - 128
+  vsubl.u8      q15, d3, d10                  @ q15 = V - 128
+
+  process_1l_16px_\precision \ofmt
+.endif
 
   subs        r8, r8, #16                  @ width -= 16
   bgt         2b
 
   add         r2, r2, r3                   @ dst  += padding
   add         r4, r4, r5                   @ srcY += paddingY
+
+.ifc \ifmt,nv12
   add         r11, r11, r3                  @ dst2 += padding
   add         r12, r12, r5                  @ srcY2 += paddingY
 
-.ifc \ifmt,nv12
   add         r6, r6, r7                   @ srcC += paddingC
+
+  subs        r1, r1, #2                   @ height -= 2
 .endif
 
 .ifc \ifmt,nv21
+  add         r11, r11, r3                  @ dst2 += padding
+  add         r12, r12, r5                  @ srcY2 += paddingY
+
   add         r6, r6, r7                   @ srcC += paddingC
+  subs        r1, r1, #2                   @ height -= 2
 .endif
 
 .ifc \ifmt,yuv420p
+  add         r11, r11, r3                  @ dst2 += padding
+  add         r12, r12, r5                  @ srcY2 += paddingY
+
   ldr         r7, [sp, #116]                 @ r7   = linesizeU
   sub         r7, r7, r0, lsr #1               @ r7   = linesizeU - width / 2 (paddingU)
   add         r6, r6, r7                   @ srcU += paddingU
@@ -300,9 +371,17 @@ function ff_\ifmt\()_to_\ofmt\()_neon_\precision\(), export=1
   ldr         r7, [sp, #124]                 @ r7   = linesizeV
   sub         r7, r7, r0, lsr #1               @ r7   = linesizeV - width / 2 (paddingV)
   add         r10, r10, r7                  @ srcV += paddingV
-.endif
 
   subs        r1, r1, #2                   @ height -= 2
+.endif
+
+.ifc \ifmt,yuv422p
+  add         r6, r6, r7                   @ srcU += paddingU
+  add         r10,r10,r12                  @ srcV += paddingV
+
+  subs        r1, r1, #1                   @ height -= 1
+.endif
+
   bgt         1b
 
   vpop        {q4-q7}
@@ -324,3 +403,5 @@ declare_rgb_funcs nv12, 32
 declare_rgb_funcs nv21, 32
 declare_rgb_funcs yuv420p, 16
 declare_rgb_funcs yuv420p, 32
+declare_rgb_funcs yuv422p, 16
+declare_rgb_funcs yuv422p, 32
-- 
2.6.4More information about the ffmpeg-devel mailing list