[Libav-user] rtsp_flags listen does that mean ffmpeg can run as server?

Schat K (Kristen) kristen.schat at movares.nl
Thu Aug 29 09:31:34 CEST 2013


Can libav run as it's own rtsp server and at the same time stream frames?
Cmd line -rtsp_flags listen is that the correct way to go about it?

Regards,
Kristen


________________________________
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan te gebruiken, kopieren of openbaar te maken aan derden. Onze onderneming sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Movares Nederland B.V. / Utrecht / Kamer van Koophandel 30124367.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. In this case, please do not use, copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. Our company is liable neither for the proper and complete transmission of the information in this e-mail nor for any delay in its receipt. Movares Nederland B.V. / Utrecht / Chamber of Commerce 30124367.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://ffmpeg.org/pipermail/libav-user/attachments/20130829/17875b12/attachment.html>


More information about the Libav-user mailing list