[FFmpeg-devel] [PATCH] lavf/img2dec: Fix memory leak

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Tue Sep 29 12:29:52 CEST 2015


W dniu 29.09.2015 o 12:22, Hendrik Leppkes pisze:
> On Tue, Sep 29, 2015 at 12:14 PM, Przemysław Sobala
> <przemyslaw.sobala at grupawp.pl> wrote:
>> Fixes #4886
>> ---
>>  libavformat/img2dec.c | 6 +++++-
>>  1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
>>
>> diff --git a/libavformat/img2dec.c b/libavformat/img2dec.c
>> index 70f0b09..fcd2b76 100644
>> --- a/libavformat/img2dec.c
>> +++ b/libavformat/img2dec.c
>> @@ -444,8 +444,12 @@ int ff_img_read_packet(AVFormatContext *s1, AVPacket *pkt)
>>    }
>>
>>    res = av_new_packet(pkt, size[0] + size[1] + size[2]);
>> -  if (res < 0)
>> +  if (res < 0) {
>> +    for (i = 0; i < 3; i++) {
>> +      avio_closep(&f[i]);
>> +    }
>>      return res;
>> +  }
>>    pkt->stream_index = 0;
>>    pkt->flags    |= AV_PKT_FLAG_KEY;
>>    if (s->ts_from_file) {
>> --
>> 1.8.3.1
>>
>
> This needs a !s->is_pipe check, otherwise it shall not be closed.

OK. New patch attached,


Główne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000373814, kapitał zakładowy: 317 957 800,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0001-lavf-img2dec-Fix-memory-leak.patch
Type: text/x-patch
Size: 934 bytes
Desc: not available
URL: <http://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/attachments/20150929/9764c49b/attachment.bin>


More information about the ffmpeg-devel mailing list