[FFmpeg-devel] Error while setting fps filter value

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Mon May 2 11:32:05 CEST 2016


Hello,
I'm writing here because no one has answered me on libav-user mailing list.

I'm trying to add the fps video filter to my filter chain.
I set the 'fps' option using:

     av_opt_set_video_rate(fps_filter_ctx, "fps", (AVRational) {15,1},
AV_OPT_SEARCH_CHILDREN);

but after that I can see an error log entry:

     [fps] Value 15.000000 for parameter 'fps' out of range [0 - 0]

After using

     av_opt_set(fps_filter_ctx, "fps", "15", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN);

everything works fine but I'm not in favour of AVRational -> char[] ->
AVRational conversion

I've figured out, that there are two things missing:
1) 'fps' AVOption is missing minimum and maximum valid values (vf_fps.c)
- hence my "out of range" error, but even after adding those I got
"Invalid argument" error, because...
2) write_number function (opt.c) is missing a case for
"AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE"

I could create a patch if you agree with me, just tell me what fps
AVOption value boundaries to set?
--
Regards
Przemysław Sobala


Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957 850,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-devel mailing list