[FFmpeg-devel] [PATCH v2 2/2] avcodec/videotoolbox: add support for full range pixel formats

der richter der.richter at gmx.de
Sat Apr 13 13:19:59 EEST 2019


From: Akemi <der.richter at gmx.de>

---
 fftools/ffmpeg_videotoolbox.c   | 6 ++++--
 libavcodec/videotoolbox.c     | 14 +++++++++-----
 libavutil/hwcontext_videotoolbox.c | 20 ++++++++++++++------
 libavutil/hwcontext_videotoolbox.h | 6 ++++++
 4 files changed, 33 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/fftools/ffmpeg_videotoolbox.c b/fftools/ffmpeg_videotoolbox.c
index ad6174d3c7..628fb5e32c 100644
--- a/fftools/ffmpeg_videotoolbox.c
+++ b/fftools/ffmpeg_videotoolbox.c
@@ -51,10 +51,12 @@ static int videotoolbox_retrieve_data(AVCodecContext *s, AVFrame *frame)
   case kCVPixelFormatType_422YpCbCr8:    vt->tmp_frame->format = AV_PIX_FMT_UYVY422; break;
   case kCVPixelFormatType_32BGRA:      vt->tmp_frame->format = AV_PIX_FMT_BGRA; break;
 #ifdef kCFCoreFoundationVersionNumber10_7
-  case kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange: vt->tmp_frame->format = AV_PIX_FMT_NV12; break;
+  case kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange:
+  case kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange: vt->tmp_frame->format = AV_PIX_FMT_NV12; break;
 #endif
 #if HAVE_KCVPIXELFORMATTYPE_420YPCBCR10BIPLANARVIDEORANGE
-  case kCVPixelFormatType_420YpCbCr10BiPlanarVideoRange: vt->tmp_frame->format = AV_PIX_FMT_P010; break;
+  case kCVPixelFormatType_420YpCbCr10BiPlanarVideoRange:
+  case kCVPixelFormatType_420YpCbCr10BiPlanarFullRange: vt->tmp_frame->format = AV_PIX_FMT_P010; break;
 #endif
   default:
     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
diff --git a/libavcodec/videotoolbox.c b/libavcodec/videotoolbox.c
index 021afd411b..65f9e96d73 100644
--- a/libavcodec/videotoolbox.c
+++ b/libavcodec/videotoolbox.c
@@ -1082,8 +1082,9 @@ static int videotoolbox_common_init(AVCodecContext *avctx)
     goto fail;
   }

+  bool full_range = avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG;
   vtctx->vt_ctx->cv_pix_fmt_type =
-    av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt(hw_frames->sw_format);
+    av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt2(hw_frames->sw_format, full_range);
   if (!vtctx->vt_ctx->cv_pix_fmt_type) {
     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown sw_format.\n");
     err = AVERROR(EINVAL);
@@ -1206,14 +1207,15 @@ const AVHWAccel ff_mpeg4_videotoolbox_hwaccel = {
   .priv_data_size = sizeof(VTContext),
 };

-static AVVideotoolboxContext *av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(enum AVPixelFormat pix_fmt)
+static AVVideotoolboxContext *av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(enum AVPixelFormat pix_fmt,
+                                     bool full_range)
 {
   AVVideotoolboxContext *ret = av_mallocz(sizeof(*ret));

   if (ret) {
     ret->output_callback = videotoolbox_decoder_callback;

-    OSType cv_pix_fmt_type = av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt(pix_fmt);
+    OSType cv_pix_fmt_type = av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt2(pix_fmt, full_range);
     if (cv_pix_fmt_type == 0) {
       cv_pix_fmt_type = kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange;
     }
@@ -1225,7 +1227,7 @@ static AVVideotoolboxContext *av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(enum AV

 AVVideotoolboxContext *av_videotoolbox_alloc_context(void)
 {
-  return av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(AV_PIX_FMT_NONE);
+  return av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(AV_PIX_FMT_NONE, false);
 }

 int av_videotoolbox_default_init(AVCodecContext *avctx)
@@ -1235,7 +1237,9 @@ int av_videotoolbox_default_init(AVCodecContext *avctx)

 int av_videotoolbox_default_init2(AVCodecContext *avctx, AVVideotoolboxContext *vtctx)
 {
-  avctx->hwaccel_context = vtctx ?: av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(videotoolbox_best_pixel_format(avctx));
+  enum AVPixelFormat pix_fmt = videotoolbox_best_pixel_format(avctx);
+  bool full_range = avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG;
+  avctx->hwaccel_context = vtctx ?: av_videotoolbox_alloc_context_with_pix_fmt(pix_fmt, full_range);
   if (!avctx->hwaccel_context)
     return AVERROR(ENOMEM);
   return videotoolbox_start(avctx);
diff --git a/libavutil/hwcontext_videotoolbox.c b/libavutil/hwcontext_videotoolbox.c
index 6eac2c0774..bded9873fe 100644
--- a/libavutil/hwcontext_videotoolbox.c
+++ b/libavutil/hwcontext_videotoolbox.c
@@ -34,16 +34,19 @@

 static const struct {
   uint32_t cv_fmt;
+  bool full_range;
   enum AVPixelFormat pix_fmt;
 } cv_pix_fmts[] = {
-  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr8Planar,       AV_PIX_FMT_YUV420P },
-  { kCVPixelFormatType_422YpCbCr8,          AV_PIX_FMT_UYVY422 },
-  { kCVPixelFormatType_32BGRA,            AV_PIX_FMT_BGRA },
+  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr8Planar,       false, AV_PIX_FMT_YUV420P },
+  { kCVPixelFormatType_422YpCbCr8,          false, AV_PIX_FMT_UYVY422 },
+  { kCVPixelFormatType_32BGRA,            false, AV_PIX_FMT_BGRA },
 #ifdef kCFCoreFoundationVersionNumber10_7
-  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange, AV_PIX_FMT_NV12 },
+  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange, false, AV_PIX_FMT_NV12 },
+  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange,  true, AV_PIX_FMT_NV12 },
 #endif
 #if HAVE_KCVPIXELFORMATTYPE_420YPCBCR10BIPLANARVIDEORANGE
-  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr10BiPlanarVideoRange, AV_PIX_FMT_P010 },
+  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr10BiPlanarVideoRange, false, AV_PIX_FMT_P010 },
+  { kCVPixelFormatType_420YpCbCr10BiPlanarFullRange, true, AV_PIX_FMT_P010 },
 #endif
 };

@@ -58,10 +61,15 @@ enum AVPixelFormat av_map_videotoolbox_format_to_pixfmt(uint32_t cv_fmt)
 }

 uint32_t av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt(enum AVPixelFormat pix_fmt)
+{
+  return av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt2(pix_fmt, false);
+}
+
+uint32_t av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt2(enum AVPixelFormat pix_fmt, bool full_range)
 {
   int i;
   for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(cv_pix_fmts); i++) {
-    if (cv_pix_fmts[i].pix_fmt == pix_fmt)
+    if (cv_pix_fmts[i].pix_fmt == pix_fmt && cv_pix_fmts[i].full_range == full_range)
       return cv_pix_fmts[i].cv_fmt;
   }
   return 0;
diff --git a/libavutil/hwcontext_videotoolbox.h b/libavutil/hwcontext_videotoolbox.h
index 380918d92e..5074d79e68 100644
--- a/libavutil/hwcontext_videotoolbox.h
+++ b/libavutil/hwcontext_videotoolbox.h
@@ -51,4 +51,10 @@ enum AVPixelFormat av_map_videotoolbox_format_to_pixfmt(uint32_t cv_fmt);
 */
 uint32_t av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt(enum AVPixelFormat pix_fmt);

+/**
+ * Same as av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt function, but can map and
+ * return full range pixel formats via a flag.
+ */
+uint32_t av_map_videotoolbox_format_from_pixfmt2(enum AVPixelFormat pix_fmt, bool full_range);
+
 #endif /* AVUTIL_HWCONTEXT_VIDEOTOOLBOX_H */
--
2.21.0More information about the ffmpeg-devel mailing list