FFmpeg
Functions | Variables
vaapi_av1.c File Reference
#include "libavutil/pixdesc.h"
#include "hwconfig.h"
#include "vaapi_decode.h"
#include "av1dec.h"

Go to the source code of this file.

Functions

static VASurfaceID vaapi_av1_surface_id (AV1Frame *vf)
 
static int8_t vaapi_av1_get_bit_depth_idx (AVCodecContext *avctx)
 
static int vaapi_av1_start_frame (AVCodecContext *avctx, av_unused const uint8_t *buffer, av_unused uint32_t size)
 
static int vaapi_av1_end_frame (AVCodecContext *avctx)
 
static int vaapi_av1_decode_slice (AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, uint32_t size)
 

Variables

const AVHWAccel ff_av1_vaapi_hwaccel
 

Function Documentation

◆ vaapi_av1_surface_id()

static VASurfaceID vaapi_av1_surface_id ( AV1Frame vf)
static

Definition at line 26 of file vaapi_av1.c.

◆ vaapi_av1_get_bit_depth_idx()

static int8_t vaapi_av1_get_bit_depth_idx ( AVCodecContext avctx)
static

Definition at line 34 of file vaapi_av1.c.

◆ vaapi_av1_start_frame()

static int vaapi_av1_start_frame ( AVCodecContext avctx,
av_unused const uint8_t *  buffer,
av_unused uint32_t  size 
)
static

Definition at line 52 of file vaapi_av1.c.

◆ vaapi_av1_end_frame()

static int vaapi_av1_end_frame ( AVCodecContext avctx)
static

Definition at line 263 of file vaapi_av1.c.

◆ vaapi_av1_decode_slice()

static int vaapi_av1_decode_slice ( AVCodecContext avctx,
const uint8_t *  buffer,
uint32_t  size 
)
static

Definition at line 270 of file vaapi_av1.c.

Variable Documentation

◆ ff_av1_vaapi_hwaccel

const AVHWAccel ff_av1_vaapi_hwaccel
Initial value:
= {
.name = "av1_vaapi",
.pix_fmt = AV_PIX_FMT_VAAPI,
.start_frame = vaapi_av1_start_frame,
.end_frame = vaapi_av1_end_frame,
.decode_slice = vaapi_av1_decode_slice,
.frame_priv_data_size = sizeof(VAAPIDecodePicture),
.priv_data_size = sizeof(VAAPIDecodeContext),
.caps_internal = HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE,
}

Definition at line 305 of file vaapi_av1.c.

init
static av_cold int init(AVCodecContext *avctx)
Definition: avrndec.c:31
VAAPIDecodeContext
Definition: vaapi_decode.h:50
VAAPIDecodePicture
Definition: vaapi_decode.h:39
vaapi_av1_end_frame
static int vaapi_av1_end_frame(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_av1.c:263
vaapi_av1_decode_slice
static int vaapi_av1_decode_slice(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buffer, uint32_t size)
Definition: vaapi_av1.c:270
ff_vaapi_decode_init
int ff_vaapi_decode_init(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_decode.c:634
ff_vaapi_common_frame_params
int ff_vaapi_common_frame_params(AVCodecContext *avctx, AVBufferRef *hw_frames_ctx)
Definition: vaapi_decode.c:610
ff_vaapi_decode_uninit
int ff_vaapi_decode_uninit(AVCodecContext *avctx)
Definition: vaapi_decode.c:680
AV_CODEC_ID_AV1
@ AV_CODEC_ID_AV1
Definition: codec_id.h:279
AV_PIX_FMT_VAAPI
@ AV_PIX_FMT_VAAPI
Hardware acceleration through VA-API, data[3] contains a VASurfaceID.
Definition: pixfmt.h:119
HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE
#define HWACCEL_CAP_ASYNC_SAFE
Definition: hwconfig.h:26
vaapi_av1_start_frame
static int vaapi_av1_start_frame(AVCodecContext *avctx, av_unused const uint8_t *buffer, av_unused uint32_t size)
Definition: vaapi_av1.c:52
AVMEDIA_TYPE_VIDEO
@ AVMEDIA_TYPE_VIDEO
Definition: avutil.h:201
uninit
static av_cold int uninit(AVCodecContext *avctx)
Definition: crystalhd.c:279